add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Begeleide omgang

In sommige gevallen is het nodig dat een contact tussen een (uitwonende) ouder en zijn of haar kind(eren) begeleid wordt. Bijvoorbeeld omdat het contact hersteld moet worden of omdat er bepaalde problematiek speelt, zoals een verslaving, psychische problemen of risico op ontvoering.

Ook als een ouder niet zonder begeleiding de kinderen kan zien is het meestal in het belang van de kinderen dat er toch contact kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat de effecten op kinderen van een scheiding groot kunnen zijn, vooral als er sprake is van een vechtscheiding. Begeleide omgang kan dan helpen om contact toch mogelijk te maken. Kinderen die in staat zijn om een positief contact met beide ouders te onderhouden hebben een grotere kans om zich goed te ontwikkelen en later niet zelf in de hulpverlening te belanden.

Ouders die te maken hebben met een vraag naar begeleide omgang zitten vaak in een lastige positie. De problemen die er volgens de ene ouder zijn worden lang niet altijd door de andere ouder (h)erkend. We vinden het belangrijk dat daarover gesproken wordt, als dat kan samen en anders apart. Het is belangrijk dat, of je het er nu mee eens bent of niet, voor iedereen duidelijk is wat de situatie is en waarom bepaalde keuzes en afspraken gemaakt worden.

Bij begeleide omgang is er een neutraal en onafhankelijk iemand aanwezig tijdens de omgang. Het doel is een plezierige en veilige omgang tussen kind(eren) en ouder. We richten ons met name op de ouders, maar de kinderen staan daarbij centraal.

Wij bieden professionele omgangsbegeleiding in Groningen, Drenthe en Friesland op een neutrale locatie maar eventueel ook bij één van de ouders thuis (ambulant) of via videobellen. We gaan samen met de ouders op zoek naar de mogelijkheden om de situatie op termijn weer zoveel mogelijk te normaliseren. Daarvoor kan mediation ingezet worden en, indien nodig, een (gedrags)deskundige die de effecten van de situatie op het kinderen of de kinderen in kaart kan brengen en advies kan geven.

Vaak is in situaties waar begeleide omgang nodig of wenselijk is hulpverlening ingezet, is mogelijk de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis betrokken of is er sprake van een ondertoezichtstelling (OTS/voogd). Met toestemming van de ouders kunnen wij samenwerken met de andere betrokkenen. Maar nooit zonder dat u dat weet.

De regie ligt bij de ouders, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. We staan naast de ouders en hun kind(eren) vanuit de visie dat iedereen gelijkwaardig is en verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. Daarnaast sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ondersteuningsvraag van de ouders. Daarover gaan we met jullie in gesprek voordat de begeleiding start.

Kosten

Ouders kunnen begeleiding omgang zelf inkopen. In sommige gevallen vergoedt een gemeente de kosten, dit kunt u navragen bij uw gemeente.

Meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie.

× Hoe kan ik je helpen?