add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Zakelijk

Bij zakelijke conflicten die niet onderling kunnen worden opgelost kan mediation een uitkomst bieden. Bij zakelijke conflicten, waaronder arbeidsconflicten, hebben de partijen een zakelijke verhouding tot elkaar, bijvoorbeeld:

  • een werkgever en een werknemer
  • een leverancier en een klant
  • een leidinggevende en een team
  • collega’s onderling
  • enz.

In een aantal sectoren is deze vorm van bemiddeling bij conflicten zelfs opgenomen in de algemene voorwaarden die gangbaar zijn in deze sector,. Een voorbeeld daarvan zijn de Nederland ICT Voorwaarden voor de ICT sector. Deze voorwaarden werden voorheen ICT~Office Voorwaarden en daarvoor de FENIT voorwaarden genoemd.

De behandeling van geschillen is vrij universeel. In bepaalde situaties is het handig dat de mediator een specifieke sector kent (kennis van de specifieke eigenschappen en de vaktaal). Soms is het echter juist een voordeel dat een mediator die kennis niet heeft, dit hang af van de aard van het conflict.  Door jarenlange ervaring in de sectoren techniek (o.a. ICT) en dierenwelzijn kan ik vooral ook in het geval dat inhoudelijke kennis van belang is u van dienst zien.

Blijkt tijdens de mediation dat specifieke kennis nodig is kan in  altijd een deskundige geraadpleegd worden mits de partijen daarmee instemmen. Dit kan een tweede mediator zijn maar ook een andere onafhankelijk deskundige.

× Hoe kan ik je helpen?