add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India

Particulier

Veel voorkomende conflicten / geschillen in de privésfeer zijn burenruzies, conflicten met instanties, echtscheidingen en conflicten over nalatenschappen. Het kan gaan om conflicten tussen personen maar ook tussen groepen. Veel van deze situaties kunnen via mediation opgelost worden.

Echtscheiding

Bij conflicten tussen partners (al dan niet getrouwd) worstelen de partners soms met de vraag of een echtscheiding de enige oplossing is. De gevolgen van een scheiding worden lang niet altijd overzien. Mediation kan helpen om een scheiding te voorkomen.

Wordt er alsnog voor een scheiding gekozen dan verloopt dit vaak een stuk soepeler als partners in een vroeg stadium samen met een mediator gesproken hebben. Het liefst zelfs voordat de beslissing genomen is. Mediation is geen relatietherapie maar het kan wel helpen om elkaar beter te begrijpen en keuzes te maken.

Een echtscheiding kan volledig door een mediatior afgehandeld worden, al zullen de uiteindelijke afspraken wel via een advocaat bij de rechtbank ingediend moeten worden. Een afhandeling via mediation heeft de voorkeur boven een juridische strijd omdat mediation zich meer op een vruchtbare samenwerking in de toekomst richt terwijl een juridische procedure meer risico met zich meebrengt dat de verhoudingen verharden. Daarnaast is mediation vaak ook goedkoper dan de gang naar de rechter.

Bij een (voorgenomen) scheiding komt veel kijken en de emoties die daar vaak mee gepaard gaan maken het soms erg lastig om het scheidingsproces goed te laten verlopen. Als er kinderen bij betrokken zijn is het erg belangrijk dat daar goede afspraken over gemaakt worden waar de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, op de juiste wijze bij betrokken worden.

‘Je kunt wel van elkaar scheiden, maar niet van kinderen. Als je ervoor kiest om niet samen als partners verder te gaan blijf je wel samen ouders.’

Maar al te vaak hebben kinderen onnodig veel last van een scheiding omdat ouders moeite hebben om daar richting de kinderen goed mee om te gaan. Zijn de kinderen nog niet geïnformeerd over de scheiding dan kan de manier waarop het de kinderen verteld wordt en hoe zij betrokken worden bij de afspraken die gemaakt moeten worden tijdens de mediation besproken worden.

Lees ook eens de Open brief aan alle gescheiden ouders van Villa Penedo.

Andere belangrijke onderwerpen die een rol spelen zijn de verdeling van de bezittingen en schulden, afspraken over eventuele partneralimentatie en kinderalimentatie, pensioenen en eventuele andere bezittingen. De benodigde berekeningen daarvoor kunnen volgens de tremanormen door ons gemaakt worden. Er is vaak meer ruimte voor eigen afspraken dan verwacht wordt.  In onderling overleg is veel mogelijk.

‘De manier van afscheid nemen bepaalt de herinnering.’

× Hoe kan ik je helpen?